პაკეტები ფიზიკური პირებისთვის

პაკეტი START SILVER DUAL GOLD
მაქსიმალური სიჩქარე: 4 5 8 10
მინიმალური სიჩქარე: 1.5 2.5 3 4.5
ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე: 3 4 6 8
დაყოვნება: < 450 მილიწამი < 450 მილიწამი < 450 მილიწამი < 450 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %
ჯიტერი: < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
Start 4 1.5 3 < 450 მილიწამი < 4 % < 150 მილიწამი
Silver 5 2.5 4 < 450 მილიწამი < 4 % < 150 მილიწამი
DUAL 8 3 6 < 450 მილიწამი < 4 % < 150 მილიწამი
GOLD 10 4.5 8 < 450 მილიწამი < 4 % < 150 მილიწამი